Oferta

  • badania i przeglądy rocznych, półrocznych, okresowych, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • weryfikacje ksiąg rachunkowych, informacji finansowych, analizy ekonomiczno-finansowe
  • badania planów połączenia, przekształcenia i podziału jednostek oraz innych sprawozdań wynikających z kodeksu spółek handlowych
  • audyt projektów unijnych
  • badanie bilansów likwidacyjnych
  • sporządzanie opinii o wartości godziwej wnoszonych aportów